Starši

Povezovanje s starši

Načini povezovanja in sodelovanja s starši:

 • informativna srečanja za starše novo sprejetih otrok;
 • individualni pogovor s starši pred uvajanjem otroka v vrtec;
 • individualno uvajanje otrok v vrtec;
 • kratka komunikacija ob prihodu in odhodu otroka;
 • pogovorne urice;
 • roditeljski sestanki;
 • osebna obvestila
 • informiranje preko oglasne deske in spletne strani vrtca;
 • predstavitev poklicev in konjičkov;
 • prinašanje materiala v vrtec;
 • predavanja;
 • delavnice;
 • skupna praznovanja;
 • izleti;
 • duhovne vaje …

Pravice staršev

Starši imate pravico do:

 • vpogleda v program Baragovega vrtca
 • obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
 • zaščite osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
 • sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju dela v vrtcu in skupini, pri čemer se upoštevajo meje starševskega soodločanja, ki ne sme posegati v strokovno avtonomnost vrtca
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec

Dolžnosti in obveznosti

Dolžnosti in obveznosti staršev:

 • Ob vstopu otroka v vrtec ste starši dolžni predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (20. člen Zakona o vrtcih), ki ne sme biti starejše od 30 dni.
 • Vrtcu ste dolžni posredovati telefonske številke in podatke, kje vas je mogoče doseči ob nenadni bolezni, poškodbi in drugih nepredvidenih dogodkih, ter dosledno javiti vsako spremembo.
 • Ob prihodu ste dolžni otroka oddati neposredno vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. Prav tako se morate javiti, ko otroka vzamete domov. Otroka mora ob prihodu in odhodu iz vrtca spremljati eden od staršev ali druga pisno pooblaščena oseba, ki ne sme biti mlajša od 14 let.
 • V vrtec smete pripeljati le zdravega otroka. Če vzgojiteljica ugotovi bolezenske znake (izpuščaji, bruhanje, driska), lahko otroka odkloni. V primeru nalezljivih bolezni ste starši dolžni to takoj sporočiti odgovorni osebi v vrtcu.
 • V vrtec ne smete nositi zdravil ali nevarnih predmetov.
 • Vzgojiteljico ste dolžni opozoriti na zdravstvene posebnosti otroka. Če ima otrok predpisano dieto, prinesite navodilo zdravnika za pripravo hrane.
 • Starši ste dolžni pravočasno prihajati po otroka v vrtec v skladu z obratovalnim časom vrtca.
 • Če sporočite odsotnost otroka do 8. ure zjutraj, ste upravičeni oprostitve plačila obrokov prehrane.
 • Starši ste dolžni redno poravnati finančne obveznosti v skladu z Odločbo o višini plačila za program vrtca.
 • Poskrbeti morate, da so otroci primerno obuti in oblečeni glede na vremenske razmere in napovedane dejavnosti. V garderobi naj bo vedno rezervno oblačilo in plastična vrečka za umazano perilo.
 • Berite obvestila na oglasni deski.

Stalni izpis

Starši lahko otroka izpišete iz vrtca, vendar najmanj 30 dni pred želenim datumom izpisa. Za izpis otroka izpolnite poseben obrazec, ki ga dobite pri vzgojiteljici in izpolnjenega vrnete. Otroka, ki je v programu priprave na osnovno šolo, je mogoče izpisati tudi ob zaključku šolskega leta. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.